Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hobby Genie B.V.                                    

Algemeen                                                                                                                                     

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten van Hobby Genie B.V. Gegevens Hobby Genie B.V. KVK:77142179

 2. Bij afname van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met de voorwaarden. Hebt u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u enkel schriftelijk en voorafgaand aan de uit te voeren dienst kenbaar maken. 
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment door Hobby Genie B.V. worden aangepast.                                                   
 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van www.hobbygenie.nl. Iedere bovengenoemde persoon dient zich op www.hobbygenie.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Alleen personen die meerderjarig zijn en wettelijk bevoegd zijn tot het aangaan van een overeenkomst c.q. het verrichten van rechtshandelingen mogen de site en de bijbehorende diensten gebruiken. Een directe hyperlink gebruiken voor social media is alleen toegestaan mits deze direct verwijst naar www.hobbygenie.nl.

 5. De gebruiker aanvaardt dat deze website en onze diensten alleen voor rechtmatige doeleinden en op een rechtmatige manier gebruikt. Daarnaast verklaart de gebruiker dat :
 • Alle gegevens als n.a.w. en bankgegevens juist zijn
 • Dat de gebruiker zich niet voordoet als een ander persoon
 • Er geen content geplaatst wordt dat berust onder beschermd intellectueel eigendom en men daarvoor de rechten niet heeft
 • De fee structuur en het betalingsproces wordt nageleefd als beschreven
 • er geen discriminerende of andere misleidende content wordt geplaatst

Reportages/ verplichtingen

 1. U kiest als opdrachtgever voor een bepaalde Hobby Genie-er omdat de stijl, kenmerken en reeds geleverd werk (portfolio) u aanspreekt. Deze probeert Hobby Genie B.V.  zo duidelijk mogelijk te laten terugkomen in het profiel van de Hobby Genie. Hobby Genie B.V. zal er streng op toezien dat alle informatie verstrekt door Hobby Genieën op platform Hobby Genie naar waarheid is ingevuld. Tevens zal de getoonde informatie naar echtheid en waarheid beoordeeld en gescreend worden. Profielen die niet naar waarheid zijn ingevuld zullen van de site per direct worden verwijderd.

 2. Een Hobby Genie geeft via zijn/haar eigen profiel weer in welke stijlen diensten uitgevoerd zullen worden. Of het nu gaat om foto’s, video’s, en/of teksten. Uzelf bepaalt als opdrachtgever welke stijl er bij u past en selecteert daarop. De combinatie van reeds geleverd werk en de persoonlijke beschrijving van een Hobby Genie aanwezig in het profiel doet u besluiten aan wie u de opdracht vergeeft. Hobby Genie B.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het maken van uw, als opdrachtgever, eigen keuze.

Opdrachten | overeenkomsten

 1. Alle boekingen worden uitsluitend gedaan via www.hobbygenie.nl. De opdrachtgever kan gratis een opdracht plaatsen via www.hobbygenie.nl. Een Hobby Genie kiest er zelf voor om akkoord te gaan met de opdracht en het gestelde  budget. Een Hobby Genie kan zich gratis aanmelden voor een opdracht en mee dingen in de gunning. Pas als een opdrachtgever de gunning vergeeft en de Hobby Genie en opdracht aanneemt, betaalt de Hobby Genie een fee van 10% van het aangeboden bedrag aan Hobby Genie b.v. Er blijft dus nog 90% over van het gestelde budget van de opdrachtgever voor de Hobby-Genie. Het is geheel gratis om een opdracht niet aan te nemen, maar wel deel te nemen aan www.hobbygenie.nl. Geen opdracht betekent dus geen fee! Een Hobby-Genie betaalt 10% aan het platform en de opdrachtgever betaalt 100% van de som aan de opdrachtnemer. Over deze laatste betaling maken beide partijen onderling een afspraak. Hobby Genie staat niet garant en is niet verantwoordelijk voor deze handeling.

 2. De opdrachtgever zal via een vragenlijst de opdracht zo goed mogelijk moeten omschrijven. Mochten hierover achteraf onduidelijkheden over bestaan, dan is Hobby Genie b.v. hiervoor niet verantwoordelijk. De verantwoording van Hobby Genie B.V. is het samenbrengen van vraag en aanbod.

 3. Het budget die een opdrachtgever voor een opdracht beschikbaar stelt is incl. btw. Alle kosten als reiskosten en andere kosten zijn inbegrepen. De opdrachtgever rekent uitsluitend met de Hobby Genie zelf 100% van het gestelde budget af.

 4. Meerwerk tijdens de uitvoering van de opdracht worden mondeling overeengekomen en zonder tussenkomst van Hobby Genie onderling verrekent worden. 
 5. Bij akkoord tussen opdrachtgever en een Hobby Genie worden zaken als betalingen en facturen/ kwitanties onderling overlegd. Hobby Genie B.V. is hiervoor ten  alle tijde niet verantwoordelijk.
 6. Hobby genie B.V. behoud het recht om misleidende opdrachten in welke vorm dan ook van de site te verwijderen. De opdrachtgever zal hiervan een melding ontvangen.

Betaling

 1. De betaling van de geleverde dienst geschied voor 100% tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtnemer gaat akkoord d.m.v. aanmelding voor de opdracht met datum, locatie en het gestelde budget van opdrachtgever.
 2. Uw opdracht via Hobby Genie B.V. is persoonlijk voor u uitgevoerd. Hobby Genie B.V. doet er alles aan om onduidelijkheden vooraf te voorkomen in de vorm van een duidelijk profiel, een duidelijke selectie in wensen en d.m.v. het contact wat mogelijk is met uw Hobby Genie-er.  Mochten hierover misverstanden ontstaan dan is dan aan de opdrachtgever en nemer om dit onderling op te lossen.

Annulering en/of ziekte

 1. Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de opdrachtnemer is het aan hem/ haar om z.s.m. contact op te nemen met opdrachtgever. Het platform bied u als opdrachtgever natuurlijk weer de optie om de opdracht gratis en overnieuw te plaatsen.

Onmacht

 1. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de Hobby Genie (door onvoorzienbare omstandigheden als ziekte) is Hobby Genie B.V. niet aansprakelijk. 
 2. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) uitvallen technisch falen van de apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/ of bewerkt. De wederpartij kan in dergelijke onvoorziene omstandigheden Hobby Genie B.V. niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Klachten, Aansprakelijkheden en Verantwoordelijkheid

 1. Eventuele klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk met uw opdrachtnemer overlegt te worden. Hobby Genie B.V. kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen of de factuur van de geleverde of product niet aan uw opdrachtnemer te voldoen.
 3. Het is in geen geval mogelijk (schade)claims te leggen op de Hobby Genie, in welke zin dan ook.
 4. De opdrachtnemer is tijdens het uitvoeren van de opdracht zelf verantwoordelijk.  Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan derden is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Hobby Genie B.V.

 5. Deelname aan de uitvoering van een opdracht van uzelf is volledig voor eigen risico.

Auteursrechten en Publicaties

 1. Op de geleverde dienst en producten berusten auteursrechten. Overleg onderling hoe hier mee om te zijn. Bij misbruik in welke vorm dan ook kan Hobby Genie B.V. niet aansprakelijk worden gesteld.

Faillissement/ surseance

Zowel een opdrachtgever als een opdrachtnemer  heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

Rechts- en vormkeuze

 1. Alle gevallen waarin deze algemene levering voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.  
 2. Ieder geschil met betrekking tot deze tekst en de uitleg van deze Algemene Voorwaarden van Hobby Genie B.V. en wederpartij, zal voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in Nederland.
0